Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Na ndiqni në:

‘’Devolli Corporation’’ sh.p.k.,, Shpall Konkurs per Poziten: Menaxher i Financave dhe Kontabilitetit

Konkurs pune

DEVOLLI CORPORATION

Pozicioni: Menaxher i Financave dhe Kontabilitetit

Përgjegjësitë kryesore

 • Organizon, drejton dhe mbikqyr të gjitha funksionet e menaxhimit financiar dhe kontabilitetit brenda ndërmarrjes,
 • Krijimin dhe permiresimin e vazhdueshem te Departamentit te Financave dhe Kontabilitetit duke krijuar Procedurat e  nevojshme
 • Menaxhimi i aspekteve tatimore te kompanise dhe kordinimi i puneve me Administraten Tatimore te Kosoves, Auditoret etj.
 • Organizon, mbikqyr dhe drejton funksionet e përgjithshme të Departamentit të Financave dhe kontabilitetit,
 • Ndihmon në përgaditjen e planeve strategjike, buxheteve dhe parashikimeve financiare, si dhe kontrollon në përgjithësi sistemet e menaxhimit financiar,
 • Mbikqyr, koordinon dhe këshillon punonjësit brenda Departamentit të Financave dhe Kontabilietit ,
 • Përgjigjet në kërkesat për raporte të ndryshme financiare, të kërkuara nga bordi i ndërmarrjes ,rregullatori si dhe palet e treta (Bankat, Auditoret etj)
 • Si dhe kryen punë dhe detyra të tjera të përcaktuara nga bordi apo udhëheqësi i drejtpërdrejt.
 • Fakulteti Ekonomik, Drejtimi Banka dhe Financa (specializimi në fushën e financave dhe kontabilietit është përparësi),
 • Kualfikimi professional ne Kontabilitet (SCAAK ose ACCA)
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën e menaxhimit të financave,
 • Të posedojë aftësi menaxheriale dhe udhëheqëse,
 • Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes,
 • Të ketë kreativitet dhe iniciativa për të ofruar ide të reja në lidhje me procesin e punës brenda Departamentit Financiar,
 • Të ketë aftësi për formulimin e strategjive financiare, raporteve financiare, politikave të kontabilitetit dhe procedurave të kontrollit të kontabilitetit, në përputhje me qëllimet dhe objektivat e ndërmarrjes, konform legjislacionit në fuqi,
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze,
 • Të ketë afëtsi të mira të përdorimit të pajisjeve kompjuterike, në aplikacionet e MS Office dhe bazave të të dhënave tjera financiare.

Kualifikimet

 • Fakulteti Ekonomik, Drejtimi Banka dhe Financa (specializimi në fushën e financave dhe kontabilietit është përparësi),
 • Kualfikimi professional ne Kontabilitet (SCAAK ose ACCA)
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën e menaxhimit të financave,
 • Të posedojë aftësi menaxheriale dhe udhëheqëse,
 • Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes,
 • Të ketë kreativitet dhe iniciativa për të ofruar ide të reja në lidhje me procesin e punës brenda Departamentit Financiar,
 • Të ketë aftësi për formulimin e strategjive financiare, raporteve financiare, politikave të kontabilitetit dhe procedurave të kontrollit të kontabilitetit, në përputhje me qëllimet dhe objektivat e ndërmarrjes, konform legjislacionit në fuqi,
 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze,
 • Të ketë afëtsi të mira të përdorimit të pajisjeve kompjuterike, në aplikacionet e MS Office dhe bazave të të dhënave tjera financiare.

Dokumentet për Aplikim

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 1.     CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore – universitare,
 2.     Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse,
 3.     Çertifikatat e trajnimeve eventuale.
 4.     Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

 

Aplikimi bëhet përmes emailit – postës elektronike, në: [email protected] ,deri më 22.05.2018